Masatoshi Nishiguchi

Rails using a forked gem

A memo on how to use my forked gem from github.

Deploying to Heroku

gem "geocoder", github: "mnishiguchi/geocoder", branch: "mnishiguchi/mapzen"